3-performance-2012 - vyea
Class 1A2 - Cô Cao Bích Vân, TA Athena Nhã Chi, Cô Phạm Thanh Hà
Powered by SmugMug Log In
PC 2012 -
back - Tristan, Khiêm, An, Lữ, thầy Trận, thầy Minh, thầy Trung, cô Trinh, thầy Quang, thầy Tín, Khoa
front - Kimberly, Karen, Kathy, Jessica, Nadine, Christine, MyLan, Lnda , Thúy Vy, Anh Thư
not present - thầy Nhị Anh, cô Hoài Hương, cô Nhiên, cô Bích Vân, cô Phương Mai, cô Loan, cô Hạnh
not present - Kenneth, Sean, Phillip
Kimberly, Karen, Kathy,

PC 2012 -
back - Tristan, Khiêm, An, Lữ, thầy Trận, thầy Minh, thầy Trung, cô Trinh, thầy Quang, thầy Tín, Khoa
front - Kimberly, Karen, Kathy, Jessica, Nadine, Christine, MyLan, Lnda , Thúy Vy, Anh Thư
not present - thầy Nhị Anh, cô Hoài Hương, cô Nhiên, cô Bích Vân, cô Phương Mai, cô Loan, cô Hạnh
not present - Kenneth, Sean, Phillip
Kimberly, Karen, Kathy,